Regulamin sklepu internetowego ROYK

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.royk.pl jest prowadzony przez firmę:

Royk Paweł Chrzanowski
ul. Bydgoska 3
16-400 Suwałki
NIP: 844-000-04-80
Regon: 790004859
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2181

zwany dalej Sklepem

Regulamin zakupów

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż poprzez internet, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Zamówienia przyjmowane przez stronę www.sklep.royk.pl. Zamówienie oznacza dodanie produktów do koszyka oraz wypełnienie i wysłanie formularza. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia.
 3. Aby dokonać zamówienia, nie jest wymagana rejestracja Kupującego.
 4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. O zmianach statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub błędne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 7. Zamówienie można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie jedynie w sytuacji kiedy przesyłka nie została jeszcze wysłana.
 8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 9. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone złotych polskich. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 10. Na każdy sprzedany towar Sklep wystawia fakturę VAT.
 11. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX. Do ceny produktu doliczany jest koszt dostawy określony w cenniku.
 12. Akceptowane formy płatności:
  1. Przelew. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail zawierający numer rachunku bankowego oraz instrukcję dalszego postępowania. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
  2. Płatności elektroniczne on-line poprzez system DotPay
 13. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia czasu dostawy.
 14. Produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe zasady postępowania opisane są na stronie zwroty.
 15. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone ww ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
 16. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres podany na stronie Sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu.
 17. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.
 18. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do Sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe Sklep zaproponuje nabywcy zwrot ceny produktu.
 19. Klient ma możliwość w ciągu 14 dni zwrócić zakupiony towar. Wskazany termin liczy się od momentu otrzymania kupionego towaru. Konsument może zwrócić towar bez konieczności podania decyzji swojej decyzji.
 20. W tym celu we wskazanym terminie Klient powinien wystąpić do Sklepu z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Powinien to zrobić w formie pisemnej wg wzoru.
 21. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi Sklep.
 22. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na adres korespondencyjny podany na stronie Sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
 23. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy
 24. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru podczas transportu, chyba, że wyniknie on z nienależytego zapakowania produktu.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 26. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 27. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 28. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania lub dodania nowych towarów z / do oferty bez uprzedzenia.
 29. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 30. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.06.2013 r.
 31. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.royk.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.